تبلیغات
دنیای تجارت الکترونیک - مرجع کامل خطاهای ویندوز ( بخش بیست و سوم / 3)
مرجع کامل خطاهای ویندوز ( بخش بیست و سوم / 3)

4321

The drive identifier does not represent a valid drive.

4322

Library is full. No slot is available for use.

4323

The transport cannot access the medium.

4324

Unable to load the medium into the drive.

4325

Unable to retrieve the drive status.

4326

Unable to retrieve the slot status.

4327

Unable to retrieve status about the transport.

4328

Cannot use the transport because it is already in use.

4329

Unable to open or close the inject/eject port.

4330

Unable to eject the medium because it is in a drive.

4331

A cleaner slot is already reserved.

4332

A cleaner slot is not reserved.

4333

The cleaner cartridge has performed the maximum number of drive cleanings.

4334

Unexpected on-medium identifier.

4335

The last remaining item in this group or resource cannot be deleted.

4336

The message provided exceeds the maximum size allowed for this parameter.

4337

The volume contains system or paging files.

4338

The media type cannot be removed from this library since at least one drive in the library reports it can support this media type.

4339

This offline media cannot be mounted on this system since no enabled drives are present which can be used.

4340

A cleaner cartridge is present in the tape library.

4341

(Y/N) [N]

4342

Error

4343

OK

4344

Y

4345

N

4346

Any

4347

A

4348

P

4349

(not found)

4350

The remote storage service was not able to recall the file.