تبلیغات
دنیای تجارت الکترونیک - ایجاد یك كافی نت با روش dial-up ( بخش ششم )
ایجاد یك كافی نت با روش dial-up ( بخش ششم )

مودم ADSL

عبارت است از یك مودم پیشرفته و جدید ، كه از زوج سیم های به هم تابیده برای مبادله اطلاعات استفاده می كند .مودم ADSL داده ها را از سرویس دهنده به سرویس گیرنده (DOWNSTREAM) و بر عكس مبادله می كند اما سرعت ارسال از سرویس دهنده به سرویس گیرنده ها (UPSTREAM) بسیار بیشتر است . سرعت مبادله اطلاعات همچنین به فواصل مراكز مخابراتی از یكدیگر نیز بستگی دارد . سرعت ارسال اطلاعات از سرویس دهنده به سرویس گیرنده ها بین 1.5 تا 8Mbps و در خلاف این جهت از 16 Kbps  تا 40Kbps می باشد. 

مزیت ADSL در این است كه از خطوط تلفن خطی یعنی زوج سیم های به هم تابیده برای ارسال اطلاعات با سرعت 6 تا 8 مگابایت بر ثانیه استفاده میكند و مهمتر اینكه مودم ADSL هیچ تأثیری بر روی كانال های صوتی ندارد.

برای ارسال اطلاعات از سرویس دهنده 25 كانال اختصاص داده شده و برای ارسال اطلاعات در جهت عكس 224 كانال تخصیص یافته است.  وظیفه فیلتر POTS مجزا كردن كانال صوتی از كانال داده ها می باشد.

هر كانال فر عی می تواند بین 0 تا 150 بیت را برای هر سیگنال تلفیق (Modulate) كند. بنابراین سرعت ارسال داده ها با فرمول زیر محاسبه می شود :

فركانس كانال × تعداد بیت برای هر كانال ×تعداد كانال ها= سرعت ارسال داده ها

با استفاده از فرمول فوق می توان سرعت ارسال اطلاعات را از سرویس گیرنده به سرویس دهنده و بر عكس به شرح زیر محاسبه كرد:

مگابیت بر ثانیه6/1=3/4×15×25=حداكثر سرعت برای ارسال داده ها از سرویس گیرنده به سرویس دهنده مگابیت بر ثانیه4/14=3/4×15×224=حداكثر سرعت برای ارسال داده ها از سرویس گیرنده به سرویس دهنده سرعت ارسال داده ها در مودم DASL به فاصله بین استفاده كننده ها از خطوط تلفن و مركز مخابرات بستگی دارد.جدول زیرسرعت ارسال فواصل مختلف برای مودم ADSL نشان می دهد.

 

                                                جدول 1-1 سرعت ارسال فواصل مختلف برای مودم ADSL نشان می دهد.

Distance

Wire Gage

Data Rate

5.5 km or 18000 ft

24 AWG

1.5-2 MBPS

4.6 km or 15000 ft

26 AWG

1.5-2 MBPS

3.7 km or 12000 ft

24 AWG

6.1 MBPS

2.7 km or 9000 ft

26 AWG

6.1 MBPS